Populaire FAQs

 

Het Eenheidsoctrooi is naast het huidige Belgisch en Europees octrooi een derde mogelijkheid om een uitvinding met een octrooi of patent te beschermen.

 

Wat is het verschil tussen een Europees octrooi en een Eenheidsoctrooi?

Vier grote verschillen:

             -    Een Europees octrooi kan geregistreerd worden in 38 landen; de lidstaten van de Europese Gemeenschap en een aantal bijkomende landen zoals Turkije, Noorwegen en Zwitserland. Het Eenheidsoctrooi geldt alleen voor de lidstaten van de Europese gemeenschap (28), meer bepaald alleen voor een subset van EG-landen.

             -     Om bescherming te bekomen voor een Europees octrooi moet na de verleningsprocedure in ieder land afzonderlijk worden gevalideerd, om bescherming te bekomen, waarvoor in sommige gevallen een vertaling nodig is van het toegekend octrooi. Het Europees octrooi wordt verleend en gepubliceerd met de conclusies in de 3 talen Engels, Frans of Duits.  Een Eenheidsoctrooi daarentegen wordt voor alle deelnemende landen in één keer gevalideerd zonder vertalingen, buiten de voornoemde vertalingen van de a’s. Een Eenheidsoctrooi vraagt daardoor bij de verlening minder kosten voor de administratie en vertalingen dan een Europees octrooi.

            -     Voor een Europees octrooi moeten jaarlijks de jaartaksen per land worden betaald. Die jaartaksen worden voor een Eenheidsoctrooi in één keer jaarlijks aan het Europees Octrooi Bureau (EOB) voor alle deelnemende landen voldaan.

            -     Rechtszaken verlopen bij een Europees octrooi per land. In het geval van een Eenheidsoctrooi geeft één rechtszaak bij het nieuw op te richten UPC (Unified Patent Court) een beslissing voor alle deelnemende landen.

 

Welke landen in het Eenheidsoctrooi?

De deelname aan het Eenheids- octrooisysteem is een politieke keuze per land. Wie er aan meedoet, hangt af van de ratificatie per EG-land. De landen die reeds hun akkoord gaven zijn: Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, België, Denemarken, Malta, Luxemburg, Portugal, Finland, Bulgarije, Nederland, Italië, Estland, Litouwen, Letland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland zal  misschien als laatste land ratificeren. Spanje en Polen doen in de huidige situatie niet mee. (Status van de landen die getekend hebben voor het UPC.)

 

Wanneer vindt het Eenheidsoctrooi ingang?

Dat valt lastig te voorspellen. Er loopt een bezwaarprocedure bij het Duitse Bundesverfassungsgericht tegen de Duitse ratificatie. Waarschijnlijk komt er in het najaar van 2018 meer duidelijkheid hier omtrent. Als het bezwaar verworpen wordt, zal Duitsland ratificeren. Dan zal het Eenheidsoctrooi drie maanden later ingevoerd worden, en dit waarschijnlijk in het voorjaar van 2019.

 

Met welke procedure bekom ik een Eenheidsoctrooi?

Voor het bekomen van een Eenheidsoctrooi wordt dezelfde weg gevolgd als voor het bekomen van een Europees octrooi. Immers, éénmaal het Europees octrooi wordt toegekend, beschikt de octrooihouder over drie maanden om zijn Europees octrooi land per land te valideren of voor die landen die het Eenheids- octrooisysteem hebben aanvaard, te valideren als Eenheidsoctrooi.

In de landen van het Eenheidsoctrooi heeft men de keuze te valideren land per land of gegroepeerd als een Eenheidsoctrooi. Na toekenning van het Europees octrooi moet jaarlijks een zogeheten jaartaks betaald worden, hetzij een nationale jaartaks land per land of één Europese jaartaks te betalen aan het EOB voor het Eenheidsoctrooi.

 

Wat kost een Eenheidsoctrooi?

De kosten kunnen ingedeeld worden in eenmalige en jaarlijkse kosten. Na de verlening van een Europees octrooi moet dit octrooi gevalideerd worden als een Eenheidsoctrooi. De kosten daarvan zijn eenmalig. Deze kosten zijn een heel stuk lager dan de totale kosten van de validatie per land voor een Europees octrooi, vooral omdat er voor het valideren van een Eenheidsoctrooi geen vertalingen nodig zijn, dit in tegenstelling tot het huidige systeem van validaties land per land.

De verschuldigde jaartaksen bij een Eenheidsoctrooi werden door het Europees Octrooibureau (EOB) vastgesteld op de som van de jaartaksen van de vier landen waarin de huidige Europese octrooien het vaakst geregistreerd worden: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland.

 

Wat is het Unified Patent Court – Eengemaakte octrooirechtbank?

Het Unified Patent Court (UPC) zal een nieuw Europees octrooigerechtsysteem zijn dat zaken behandeld met betrekking tot Eenheidsoctrooien en Europese octrooien, indien de octrooihouder kiest voor het UPC. De gespecialiseerde rechtbanken behandelen uitsluitend octrooizaken. De rechters werken in een internationale samenstelling, met voor elke zaak ten minste drie rechters uit ten minste twee landen. Het nieuwe rechtssysteem kent één beroepsmogelijkheid.

 

Waar wordt het UPC gevestigd?

Het UPC krijgt lokale vestigingen in de meeste deelnemende landen. In een aantal gevallen zullen kleinere landen gaan samenwerken in regionale vestigingen. Er is ook een ‘hoofd’ vestiging met locaties in Parijs, Londen en München. Het Hof van Beroep komt dan weer in Luxemburg.

 

Wat is de voertaal bij het UPC?

De basisregel is dat alle vestigingen een officiële taal van het EPO (Engels, Frans of Duits) kiezen of hun eigen landstaal hanteren. Partijen kunnen onderling overeenkomen om één van de drie EPO-talen te kiezen. Bij de centrale vestiging van het UPC zal de taal van het octrooi worden gevoerd (Engels, Frans of Duits). De verwachting is dat het systeem voor ongeveer zeventig procent Engelstalig zal worden.

 

Kan ik voor het Eenheidsoctrooi nog steeds met een Europees octrooigemachtigde werken?

Jazeker. De octrooigemachtigden van Bureau M.F.J. Bockstael beschikken over de expertise om te adviseren over de complexe materie van het eenheidsoctrooi. Contacteer ons indien u persoonlijk advies wenst omtrent intellectuele eigendom.

 

Voordelen van het nieuwe octrooisysteem voor een ondernemer?

Het Eenheidsoctrooi biedt voor de aangesloten landen bescherming van uw innovatie of technologie tegen een lagere kost en is administratief veel eenvoudiger. Voor eenzelfde budget kan u dus een grotere regio beschermen. U krijgt de mogelijkheid om harder op te treden tegen namaak. Bovendien biedt het Eenheidsoctrooi u een extra mogelijkheid voor bescherming in een bepaalde regio.

 

Risico’s van het nieuwe octrooisysteem voor een ondernemer?

Indien u in een rechtzaak uw Eenheidsoctrooi zou verliezen, dan is dat voor alle landen van het Eenheidsoctrooi, dit in tegenstelling tot het huidige systeem van het Europees octrooi dat enkel via een nationale rechtbank kan betwist worden en waarvan de uitspraak enkel geldig is in dat betreffende land. Verder kunt u ook als inbreukpleger gedaagd worden voor een lokale vestiging van het UPC in een ander land.

 

Wat met bestaande Europese octrooien?

Het omzetten van een bestaand Europees octrooi naar een Eenheidsoctrooi is niet mogelijk. U kunt enkel het Eenheidseffect verkrijgen voor octrooien die verleend worden nadat het nieuwe systeem in werking is. De mogelijkheid bestaat erin om voor uw huidige Europese octrooi(aanvrag)en de keuze maken om eventuele rechtszaken bij het UPC te voeren.

 

Welke landen doen niet mee aan het Eenheidsoctrooi?

Voor de Europese landen die niet deelnemen aan het Eenheidssysteem (Spanje, Polen en enkele andere EG-landen) blijft het huidige systeem van het Europese octrooi in voege, waarbij dus het octrooi land per land moet gevalideerd worden. Het kan dus als aanvulling worden gebruikt op een Eenheidsoctrooi. Dit geldt uiteraard ook voor de niet-EG-landen zoals Noorwegen, Turkije en Zwitserland.

 

Kan ik voor octrooirechtszaken nog bij de nationale rechtbank terecht?

Voor rechtszaken over een Eenheidsoctrooi moet u bij het UPC zijn. Indien het om een Europees octrooi gaat, kunt u aangeven dat u bij de nationale rechtbank wilt procederen, zou dit nodig zijn. Deze mogelijkheid bestaat voor Europese octrooien die binnen zeven jaar na inwerkingtreding van het nieuwe systeem verleend worden en geldt dan voor de levensduur van dat octrooi. Uiteraard blijft de nationale rechtbank bevoegd voor rechtszaken met betrekking tot een nationaal octrooi.

 

Moet ik nu al iets doen ter voorbereiding op het Eenheidsoctrooi en het UPC?

In afwachting van het Eenheidsoctrooi is er nog tijd om keuzes te maken. Er zijn wel een aantal zaken waarover u alvast kunt nadenken, eventueel in overleg met een octrooigemachtigde, bijvoorbeeld over de keuze van het rechtbanksysteem indien er sprake is van inbreukzaken. Ool als u nu al lopende octrooiaanvragen hebt voor uitvindingen waarvoor u een Eenheidseffect wilt, dan kunt u de verlening vertragen voor zover als mogelijk. 

 

Het Eenheidsoctrooi zal meer bescherming bieden met een kleiner prijskaartje. U kunt daarom nu al overwegen om meer octrooiaanvragen in te dienen, want tegen de tijd dat deze verleend worden kan het Eenheidsoctrooi er zijn. Verder kan het verstandig zijn om nu al uw lopende licentiecontracten door te nemen om te kijken of zij in overeenstemming zijn met het Eenheidsoctrooi en het UPC.

 

Contacteer ons indien u nog meer informatie wenst omtrent het Eenheidsoctrooi of Intellectuele Eigendom.

Gerelateerde artikelen: Behoren octrooien ook tot uw bedrijfsstrategie? - Verwachtingen hooggespannen met IP-Brexit