geregistreerd benelux merk

Het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) regelt op uniforme wijze de wetgeving omtrent merken en modellen op het grondgebied België, Nederland en Luxemburg. In dit artikel stellen wij een kleine samenvatting voor van enkele belangrijke wijzigingen aan dit verdrag voor Benelux merken. De nieuwe wetgeving handelt o. a. over de bevoegdheid van het centrale gerechtshof, de nietigverklaring en de mogelijkheid om oppositie aantekenen door merkhouder.

 

In 2014 kwamen er twee protocollen tot stand die op 1 juni 2018 in werking zullen treden en er zo een aantal interessante wijzigingen aan het BVIE zullen worden doorgevoerd.

Zo wordt o.m. de bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof uitgebreid waardoor voortaan alle hogere beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) inzake de weigering van merken en inzake opposities centraal door één instantie zullen kunnen behandeld worden. Hierdoor zal er een snellere afwikkeling van beroepszaken en een meer eenvormige rechtspraak tot stand komen over het ganse Benelux gebied.

 

Verder worden de acties die merkhouders kunnen nemen met het oog op de verdediging van hun merkrechten en/of het bekomen ervan eenvoudiger en goedkoper gemaakt, met name door de invoering van:

       - Een administratieve procedure bij het BBIE tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik of niet-normaal gebruik (na vijf opeenvolgende jaren);

       - Een administratieve procedure bij het BBIE tot nietigverklaring van een merk wanneer het merk in kwestie bv. toch geregistreerd werd terwijl het          onvoldoende onderscheidend was of terwijl er in het merkenregister reeds een ouder identiek of sterk gelijkend merk voor identieke of aanverwante producten/diensten was opgenomen.  Zo heeft een merkhouder die te laat de aanwezigheid vaststelt van een jongere merkinschrijving in het register (= na het verstrijken van de oppositietermijn) toch nog de mogelijkheid om het jongere merk uit het merkenregister te laten schrappen.

Deze acties waren in het verleden enkel mogelijk door middel van een procedure voor de bevoegde rechtbank wat de kosten voor de merkhouders vaak hoog deed oplopen en het zeer lang kon duren vooraleer er een definitieve uitspraak werd gedaan door de rechter.

 

Verder wordt het voor een merkhouder mogelijk om oppositie aan te tekenen bij het BBIE op basis van “overeenstemmende, voor niet-soortgelijke producten of diensten gedeponeerde merken, die bekendheid genieten in het Benelux-gebied, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.  Voorheen was dit enkel mogelijk op grond van “verwarringsgevaar”.

 

Indien u meer informatie wenst over de wijzigingen aan het Verdrag of u wilt uw merk beschermen, contacteer ons of bel ons op het nummer 03/225.00.60.

Gerelateerde artikelen: Wat zijn de rechten van een merkhouder? , Wat zijn de vereisten voor een merkregistratie en bescherming?